پایگاه خبری

خودروسازان در جمع موسسات مالی غیرمجاز

خودروسازان در جمع موسسات مالی غیرمجاز
بانکهای بنگاهدار و خودروسازان بانکدار؛ حال بانک مرکزی علاوه بر آنکه باید حواسش به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و رقابت منفی بانکها در سود باشد، می باید برای «شبه بانکداران» هم تدبیر کند.

خودروسازان در جمع موسسات مالی غیرمجاز