پایگاه خبری

خواننده‌ای که تا سه سالگی حرف نمی‌زد و از مرغ و خروس می‌ترسد

خواننده‌ای که تا سه سالگی حرف نمی‌زد و از مرغ و خروس می‌ترسد

خواننده‌ای که تا سه سالگی حرف نمی‌زد و از مرغ و خروس می‌ترسد