پایگاه خبری

حریق در رستوران مملو از مشتری/ نجات ۷ نفر از میان آتش

حریق در رستوران مملو از مشتری/ نجات ۷ نفر از میان آتش

حریق در رستوران مملو از مشتری/ نجات ۷ نفر از میان آتش