پایگاه خبری

تولید 7 وانت متوقف شد

تولید 7 وانت متوقف شد
آذرماه امسال تولید هفت مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

تولید 7 وانت متوقف شد