پایگاه خبری

توطئه خانوادگی برای قتل داماد

توطئه خانوادگی برای قتل داماد
مقتول مزاحم همسرم بود. او دو سال پیش برای همسرم مزاحمت ایجاد کرده بود. به او تذکر دادم اما نمی‌توانستم این موضوع را فراموش کنم

توطئه خانوادگی برای قتل داماد