پایگاه خبری

تفاوت واریز سود سهام عدالت با یارانه‌ چیست؟

تفاوت واریز سود سهام عدالت با یارانه‌ چیست؟
در حالی که یارانه افراد به حساب سرپرست خانوار واریز می شود، سود سهام عدالت به صورت انفرادی به حساب شخص سهامدار واریز خواهد شد؛ بنابراین برای هر نفر از اعضای خانوار باید یک شماره شبا که به نام شخص مشمول باشد در سامانه سهام عدالت ثبت شود.

تفاوت واریز سود سهام عدالت با یارانه‌ چیست؟