پایگاه خبری

تضمین نیازهای مخابراتی ایران در فضا تا 2031

تضمین نیازهای مخابراتی ایران در فضا تا 2031
معاون سازمان فضایی ایران گفت: ما به دنبال این هستیم که ماهواره مخابراتی را به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به ایران داشته باشیم که این امکان وقتی تحقق پیدا می کند که هدف ما در کنترل کامل این ماهواره از خاک ایران، محقق شود که البته مذاکرات آن مقداری پیچیده است.

تضمین نیازهای مخابراتی ایران در فضا تا 2031