پایگاه خبری

تصویب لایحه موافقتنامه میان ایران و روسیه در امور گمرکی

تصویب لایحه موافقتنامه میان ایران و روسیه در امور گمرکی
مجلس لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی را تصویب کرد.

تصویب لایحه موافقتنامه میان ایران و روسیه در امور گمرکی