پایگاه خبری

تراژدی تاتنهام در لیگ قهرمانان

تراژدی تاتنهام در لیگ قهرمانان
تاتنهام به شکلی ناباورانه و به بدترین طرز ممکن از لیگ قهرمانان اروپا حذف شد. حذف تاتنهام موجب شوک بزرگی به فوتبال بریتانیا و عصبانیت شدید هواداران اسپرز گردید. به راستی چرا تراژدی تاتنهام در لیگ قهرمانان اتفاق افتاد؟

تراژدی تاتنهام در لیگ قهرمانان