پایگاه خبری

تخریب غیراصولی ساختمان حادثه آفرید

تخریب غیراصولی ساختمان حادثه آفرید
تخریب غیراصولی ساختمان قدیمی در خیابان شهید مدنی، مصدومیت مرد جوان را به همراه داشت.

تخریب غیراصولی ساختمان حادثه آفرید