پایگاه خبری

تحویل بمب افکن سوخو 34 به ارتش روسیه

تحویل بمب افکن سوخو 34 به ارتش روسیه
نیروی هوایی روسیه سومین محموله از هواپیماهای جنگنده – بمب افکن سوخو ۳۴ را دریافت کرد.

تحویل بمب افکن سوخو 34 به ارتش روسیه

بازی