اخبار سیاسی

تاثیر منازعات سیاسی بر رشد اقتصادی ایران

تاثیر منازعات سیاسی بر رشد اقتصادی ایران
کمتر از سه ماه به انتخابات باقی‌ مانده و دغدغه‌ها آغاز شده؛ البته دغدغه‌هایی از جنس اقتصاد. وزیر اقتصاد که رفته بود تا در نشست شورای اداری هرمزگان، از دغدغه‌هایش در ماه‌های پایانی بگوید، بی‌پرده برای چندمین‌بار به منازعاتي سیاسی اشاره کرد که می‌توانند سد راه رشد اقتصادی هشت‌درصدی شوند که برای سال آتی و برنامه ششم در نظر گرفته شده است.

تاثیر منازعات سیاسی بر رشد اقتصادی ایران