پایگاه خبری

تاثیر ماندگار مصرف سیگار بر DNA

تاثیر ماندگار مصرف سیگار بر DNA
طبق یک مطالعه جدید، سیگار کشیدن اثر ماندگاری بر DNA انسان گذاشته و موجب تغییر بیش از ۷۰۰۰ ژن می شود.

تاثیر ماندگار مصرف سیگار بر DNA

ورزش و زندگی