پایگاه خبری

بواتنگ: انتقادها نسبت به عملکردم را می پذیرم

بواتنگ: انتقادها نسبت به عملکردم را می پذیرم
ژروم بواتنگ می گوید انتقادها نسبت به خود را وارد می داند.

بواتنگ: انتقادها نسبت به عملکردم را می پذیرم