پایگاه خبری

برای رئال بازی برابر 90 هزار یا 50 نفر تفاوتی ندارد

برای رئال بازی برابر 90 هزار یا 50 نفر تفاوتی ندارد
کاپیتان سابق رئال هم سابقه چنین دیدارهایی را داشته است.

برای رئال بازی برابر 90 هزار یا 50 نفر تفاوتی ندارد

فیلم خارجی 2016