پایگاه خبری

بازگشت باشکوه نماد تعصب تراکتور

بازگشت باشکوه نماد تعصب تراکتور
کاپیتان تیم تراکتورسازی بعد از یک جلسه غیبت در ترکیب تیمش بازگشت باشکوهی داشت.

بازگشت باشکوه نماد تعصب تراکتور