پایگاه خبری

ایران نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نبوده است

ایران نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نبوده است
جمهوری اسلامی ایران نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نبوده است و عدم رای آوردن ایران در این شورا صحت ندارد.

ایران نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نبوده است

دانلود تلگرام