پایگاه خبری

انتقاد تند چینی ها از افکار تدافعی مارچلو لیپی

انتقاد تند چینی ها از افکار تدافعی مارچلو لیپی
اولین حضور مارچلو لیپی روی نیمکت رهبری چین بعد از قرارداد نجومی و پرسروصدایی که ماه قبل با اژدهای سرخ آسیا بست چندان به مذاق فوتبالدوستان و کارشناسان این کشور پرجمعیت خوش نیامد.

انتقاد تند چینی ها از افکار تدافعی مارچلو لیپی

دانلود بیتالک