قیمت

افزایش 10 درصدی وابستگی بودجه به نفت

افزایش 10 درصدی وابستگی بودجه به نفت
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت در مقوله کاهش وابستگی به نفت موفق نبوده تا جایی که وابستگی ۲۵درصدی بودجه ۹۵ به نفت در بودجه آتی به۳۵درصد افزایش یافته است.

افزایش 10 درصدی وابستگی بودجه به نفت