پایگاه خبری

اعتیاد گسترده محافظان کاخ سلطنتی انگلیس

اعتیاد گسترده محافظان کاخ سلطنتی انگلیس
رسانه‌های انگلیسی از آمار نگران کننده استفاده مواد توهم‌زا و الکل بین پرسنل نظامی این کشور و حتی بین نگهبانان ویژه کاخ سلطنتی اشاره کردند.

اعتیاد گسترده محافظان کاخ سلطنتی انگلیس