پایگاه خبری

اظهارنظر درباره نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری

اظهارنظر درباره نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری
مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم و جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه در مصاحبه با روزنامه اعتماد درباره احمدی نژاد سخن گفت.

اظهارنظر درباره نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری

نخبگان