پایگاه خبری

استخدام 2 هزار جوان با عنوان «دستیاران دولت»

استخدام 2 هزار جوان با عنوان «دستیاران دولت»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از اخذ مجوز استخدام 2000 جوان در موضوع «دستیاران جوان دولت» خبر داد.

استخدام 2 هزار جوان با عنوان «دستیاران دولت»