پایگاه خبری

اسامی نواب رییس فدراسیون جهانی پهلوانی

اسامی نواب رییس فدراسیون جهانی پهلوانی
پس از برگزاری نشست هیات ریسه فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی نایب ریسان و دبیر کل فدراسیون مذکور انتخاب شدند.

اسامی نواب رییس فدراسیون جهانی پهلوانی

دانلود shareit