پایگاه خبری

ادامه تشدید برخورد با مشمولان غایب

ادامه تشدید برخورد با مشمولان غایب
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از صدور بیش از 15 هزار اخطاریه کتبی به مشمولان غایب خبر داد.

ادامه تشدید برخورد با مشمولان غایب