پایگاه خبری

اختلاف، تنازع و تنافس؛ راهبرد آمریکایی ها تا سال 2025

اختلاف، تنازع و تنافس؛ راهبرد آمریکایی ها تا سال 2025
مردم باید در سرنوشت خود تشریک مساعی کنند و مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح ملی را بپذیرند.

اختلاف، تنازع و تنافس؛ راهبرد آمریکایی ها تا سال 2025

نخبگان