پایگاه خبری

آینده توتی در فدراسیون ایتالیا رقم خواهد خورد

آینده توتی در فدراسیون ایتالیا رقم خواهد خورد
به نظر می رسد بعد از خداحافظی فرانچسکو توتی، او یکی از پست های مدیریتی در فدراسیون را بر عهده خواهد گرفت.​​​​​​​

آینده توتی در فدراسیون ایتالیا رقم خواهد خورد