پایگاه خبری

آمادگی «گوترش» برای حمایت از تلاشهای حل بحران قطر

آمادگی «گوترش» برای حمایت از تلاشهای حل بحران قطر

آمادگی «گوترش» برای حمایت از تلاشهای حل بحران قطر