پایگاه خبری

آلیسون: توانایی هایم را در تیم ملی ثابت کردم

آلیسون: توانایی هایم را در تیم ملی ثابت کردم
دروازبان برزیلی باشگاه رم علی رغم نیمکت نشینی در باشگاهش، همچنان انتخاب نخست سلسائو برای حفاظت از دروازه است.

آلیسون: توانایی هایم را در تیم ملی ثابت کردم

دانلود shareit