پایگاه خبری

آرسن ونگر 4 جلسه از همراهی آرسنال محروم شد

آرسن ونگر 4 جلسه از همراهی آرسنال محروم شد
سرمربی فرانسوی آرسنال، چهار جلسه از همراهی تیمش محروم شد.

آرسن ونگر 4 جلسه از همراهی آرسنال محروم شد